Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie

  

MINISTER ZDROWIA

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Krajowego Ośrodka
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

siedziba: ul. Zalesie 1A, 09-500
Gostynin

1. Kandydatem przystępującym do konkursu na stanowisko
Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Ośrodka)
może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię
prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Ośrodka;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku
kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co
najmniej trzyletni staż pracy;

4) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo
popełnione umyślnie;

5) posiada obywatelstwo polskie;

6) korzysta z pełni praw publicznych.

2. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

1) własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na stanowisko
Dyrektora Ośrodka;

2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane
do zajmowania stanowiska Dyrektora Ośrodka, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 i 3
(np. dyplom ukończenia studiów wyższych, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o
przebiegu pracy zawodowej) albo kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność
z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

3) ewentualne inne dokumenty, w szczególności potwierdzające
dorobek i kwalifikacje zawodowe oraz potwierdzające posiadanie wiedzy i
doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora
Ośrodka albo kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem, przy
czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;

4) własnoręcznie podpisany życiorys z opisem przebiegu pracy
zawodowej;

5) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego
opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

6) własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o braku
prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia
prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu
zajmowania określonego stanowiska;

7) własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zawartych w dokumentach przekazanych przez kandydata w ramach oferty
złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku 2

 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz.
Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35);

8) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu
obywatelstwa polskiego;

9) własnoręcznie podpisane oświadczenie o korzystaniu z
pełni praw publicznych;

10) własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności
zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny
stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku
obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez
tłumacza przysięgłego.

3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2, należy złożyć w
zamkniętej kopercie, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia: w jego
Kancelarii, ul. Miodowa 15 w pok. 13 albo przesłać (decyduje data stempla
pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętej kopercie na adres:

 

Ministerstwo Zdrowia

Departament Nadzoru i Kontroli

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem:

KONKURS NA
STANOWISKO DYREKTORA KRAJOWEGO OŚRDKA ZAPOBIEGANIA ZACHOWANIOM DYSSOCJALNYM
”,

wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu oraz
telefonu kontaktowego kandydata.

Termin składania ofert upłynie w dniu 18 maja 2023 r.

4. Statut Ośrodka, regulamin organizacyjny, sprawozdania
finansowe za lata: 2020 i 2021 są dostępne na pisemny wniosek w Departamencie
Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa. 5.
Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 2
(z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt 2 ppkt 3), nie podlegają uzupełnieniu.
Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 2
(z wyjątkiem dokumentów wskazanych w pkt 2 ppkt 3), będzie skutkował tym, iż
takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

6. Rozpatrzenie zgłoszonych ofert nastąpi w siedzibie
Ministerstwa Zdrowia w terminie 60 dni od dnia, w którym upływa termin
zgłaszania ofert.

7. Kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o wynikach
rozpatrzenia zgłoszonych ofert, a kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone
pozytywnie, będą jednocześnie informowani o czasie i miejscu przeprowadzenia
indywidualnej rozmowy.

 


 

KLAUZULA
INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z
23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021, str. 35), przedstawiam
następujące informacje:

Administratorem danych osobowych osób aplikujących na
stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
jest Minister Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15, kod
pocztowy: 00-952, z którym można kontaktować się listownie, za pomocą e-mail:
kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki):
/8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z
którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za
pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby
Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór kandydata
na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom
Dyssocjalnym.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z
wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.),
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), a także
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,
z późn. zm.).

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych
ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o
przepisy prawa. Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do
przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak
Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np.
wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą
Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich
podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy
przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych na postawie zawartej umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do
przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Krajowego Ośrodka
Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, a następnie przez czas wynikający z
przepisów o archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Zdrowia
instrukcją kancelaryjną.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany w systemie Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), ale
nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
adres: ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00-193 Warszawa).

 

 

.