Deklaracja dostępności

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej KOZZD.

Status dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2021.08.12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.01.28

Oświadczenie sporządzono dnia 2024.03.21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Andrzej Jędrzejewski, adres poczty elektronicznej: informatyk@kozzd-gostynin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 24 235  71 54 wew. 124. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dane teleadresowe Administracji Ośrodka

tel. 24 235 71 54
fax. 24 235 71 56
e-mail: administracja@kozzd-gostynin.pl
ul. Kutnowska 74b
09-500 Gostynin

Dostępność architektoniczna KOZZD w Gostyninie

Budynki i teren zewnętrzny Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
Zalesie 1A, 09-500 Gostynin; GPS – 52°23’55.3″N 19°29’50.6″E

Dostępność wejścia

Główne wejście do Ośrodka zlokalizowane jest od strony wschodniej, w bezpośrednim sąsiedztwie pawilonów szpitalnych Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie. Główne wejście na teren Ośrodka odbywa się przez budynek Portierni. Teren zewnętrzny oraz wewnętrzny podlega monitorowaniu wraz z rejestracją elektroniczną przez pracowników ochrony. Do placówki można wejść po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim. Wejście do budynku Portierni, drzwi do śluzy bezpieczeństwa otwierane są elektronicznie przez pracownika ochrony. Odległości pomiędzy poszczególnymi drzwiami śluzy bezpieczeństwa umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne).

Do budynku i wyznaczonych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku Portierni brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku.

Dostępność parkingu

Przed Ośrodkiem przy ul. Zalesie 1A brak ogólnodostępnych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku

W budynku Głównym mieszczą się cztery oddziały Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w ramach jego struktury pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających, pomieszczenia socjalne pracowników Ośrodka oraz pomieszczenia zaplecza technicznego Ośrodka. Dostęp do budynku głównego możliwy jedynie w towarzystwie pracownika ochrony lub osoby zatrudnionej w Ośrodku i posiadającej upoważnienie Dyrektora Ośrodka do kontaktu z osobami wykonującymi prace zlecone na rzecz Ośrodka, zaproszonymi do wizyty w Ośrodku lub wykonujących czynności kontrolne z ustawowego upoważnienia. Wejście główne do budynku znajduje się na parterze budynku. Dostęp do wejścia głównego dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwia pochylnia o nachyleniu 5%. Po prawej stronie od wejścia znajduje się stanowisko ochrony oraz wejście do części administracyjnej Ośrodka. W bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska Ochrony znajdują się dwie windy osobowe umożliwiające komunikację dla osób z niepełnosprawnością ruchową do pomieszczeń I piętra.

W budynku Głównym Ośrodka brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W KOZZD Gostynin nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ze względu na specyfikę Ośrodka plany obiektu nie są udostępniane.

Budynek Administracji Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
ul. Kutnowska 74B, 09-500 Gostynin; GPS – 52°24’51.9″N 19°27’30.1″E

Siedziba Administracji Krajowego Ośrodka znajduje się w wynajmowanym budynku jednopiętrowym. Budynek ten nie spełnia wymogów dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym, przed planowaną wizytą osób z niepełnosprawnością, wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny z Administracją Ośrodka pod numerem telefonu: 24 235 00 15.

Administracja Ośrodka nie dysponuje również wydzielonym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność architektoniczna KOZZD Oddział Zamiejscowy w Czersku

Budynki i teren zewnętrzny Oddziału Zamiejscowego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym ul. Dworcowa 29, 89-650 Czersk; GPS – 53.79916322479271 N,  17.970362329009284 E

Dostępność wejścia

Główne wejście do Ośrodka zlokalizowane jest od strony południowej. Główne wejście na teren Ośrodka odbywa się przez Portiernię. Teren zewnętrzny oraz wewnętrzny podlega monitorowaniu wraz z rejestracją elektroniczną przez pracowników ochrony, Do placówki można wejść po zasygnalizowaniu dzwonkiem, który umieszczony jest na wysokości umożliwiającej dostęp dla osoby na wózku inwalidzkim. Wejście do Portierni, drzwi do śluzy bezpieczeństwa otwierane są elektronicznie przez pracownika ochrony, schody, które prowadzą do Portierni utrudniają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Dla osób z niepełnosprawnością przeznaczone jest drugie wejście od strony dziedzińca, do którego dostęp zapewniają pracownicy ochrony. Do budynku i wyznaczonych jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku brak jest toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku.

Dostępność parkingu

Przed Oddziałem Zamiejscowym Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym ul. Dworcowa 29, 89-650 Czersk jest dostępne jedno ogólnodostępne miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność budynku

W budynku mieści się oddział Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz w ramach jego struktury pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia socjalne pracowników Ośrodka oraz pomieszczenia zaplecza technicznego Ośrodka.

Dostęp do budynku głównego możliwy jest jedynie w towarzystwie pracownika ochrony lub osoby zatrudnionej w Ośrodku i posiadającej upoważnienie Dyrektora Ośrodka do kontaktu z osobami wykonującymi prace zlecone na rzecz Ośrodka, zaproszonymi do wizyty w Ośrodku lub wykonujących czynności kontrolne z ustawowego upoważnienia. Wejście główne do budynku znajduje się na parterze budynku. W budynku brak jest windy i toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych w powiększonym lub w druku dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Oddziale Zamiejscowego Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przed planowaną wizytą osób z niepełnosprawnością wymagany jest wcześniejszy kontakt z Administracją Oddziału Zamiejscowego Ośrodka telefon +48 52 32 00 622 lub +48 52 32 00 722.