1. Kopia postanowienia o zasięgnięciu opinii Komisji Psychiatrycznej ds. Środków Zabezpieczających w przedmiocie określenia zakładu psychiatrycznego.
  2. Kopia postanowienia o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub kopia postanowienia w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczenia w przypadku realizowania już środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.
  3. Kopie wszystkich opinii psychiatrycznych i psychologicznych wydanych do sprawy lub aktualna opinia z przebiegu realizacji środka zabezpieczającego w przypadku realizowania już środka zabezpieczającego w zakładzie psychiatrycznym.
  4. Kopie wyciągów z posiedzeń z przesłuchaniami biegłych psychiatrów/psychologów/seksuologów.
  5. Informacja dotycząca czynów zabronionych, których sprawca dopuścił się w przeszłości (kopia kartoteki karnej).

19.01.2022r.
11.01.2022r.
04.01.2022r.

Justyna Mieszalska
Przedstawiciel Ministra Zdrowia
Przewodnicząca Komisji

 

Dr n. med. Ryszard Wardeński
Dyrektor Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie
Sekretarz Komisji

 

Dr n. med. Leszek Ciszewski
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim

 

Dr n. med. Przemysław Cynkier
Przedstawiciel Szpitala Psychiatrycznego wskazany przez Komisję Szpitalnictwa
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Dr Wiesław Gadecki
Dyrektor Regionalnego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej w Branicach

 

Prof. Janusz Heitzman
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie

 

Prof. dr hab. Zdzisław Majchrzyk
Przedstawiciel Sekcji Psychiatrii Sądowej
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

Mgr Inga Markiewicz
Przedstawiciel Instytutu Psychiatrii
i Neurologii w Warszawie

 

Dariusz Poznański
Przedstawiciel Ministra Zdrowia

Komisja Psychiatryczna ds. Środków Zabezpieczających
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
09 - 500 Gostynin, ul. Zalesie 1 A, skr. poczt. 139
tel. 24 235 79 92
fax 24 235 00 29
komisja@kozzd-gostynin.pl